VÅRT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE

Nedan finner du våra policies för vårt kvalités- och miljöarbete som genomsyrar hela verksamheten.

Kvalitetspolicy

Middlepoint är ett personligt och flexibelt serviceföretag som hjälper företag att skapa de främsta arbetsplatserna för både medarbetare och kunder. Idag bemannar våra cirka 150 konsulter 45 företag och köpcentrum i Stockholms-, Göteborgs- och Öresundsregionen. Vi har haft en stabil tillväxt sedan starten 2009 och har tilldelats DI Gasell utmärkelsen hela sex år i rad.

Samtliga Middlepoints intressenter ska vara nöjda utifrån hur de värderar oss, det är grundbulten i vår kvalitetspolicy. Genom ständig utveckling och förbättring skall Middlepoint erbjuda en proaktiv, flexibel och personlig serviceleverans som lämnar avtryck. Vi ska uppfylla, eller överträffa, förväntningarna från kunder, medarbetare och övriga intressenter. För uppföljning av kvalitén genomför vi bland annat regelbundna kund- och medarbetarundersökningar samt kvalitetskontroller.

Våra högt ställda krav på kvalité och utveckling uppnår vi genom att:

 • Genomföra kvalitativa noggranna konsultrekryteringar
 • Återkommande sitebesök görs av personalchef för att säkerställa kvalité hos kund genom SLA
 • Proaktivt analysera våra kunders behov och vara en aktiv servicepartner som utvecklar och förbättrar vardagen hos våra kunder
 • Genomföra kvartalsvisa medarbetarundersökningar
 • Årligen genomföra kundundersökningar
 • Årligen utvärdera och löpande kvalitetsgranska våra leverantörer
 • Kompetensutveckla medarbetare för att främja utvecklingen av verksamheten
 • Via ett nära samarbete arbeta för kunskapsspridning internt
 • Arbeta med ständiga förbättringar

Pontus Esbo, VD
Stockholm 29 oktober 2020

Miljöpolicy

Middlepoint är ett personligt och flexibelt serviceföretag som hjälper företag att skapa de främsta arbetsplatserna för både medarbetare och kunder. Idag bemannar våra cirka 150 konsulter 45 företag och köpcentrum i Stockholms-, Göteborgs- och Öresundsregionen. Vi har haft en stabil tillväxt sedan starten 2009 och har tilldelats DI Gasell utmärkelsen hela sex år i rad.

För Middlepoint är hållbar utveckling, där miljön är central, ett givet och prioriterat område för hela företaget. Även om vår miljöpåverkan relativt sett är låg, skall vi verka för att bedriva verksamheten så resurssnålt och energieffektivt som möjligt.

Genom ständig utveckling och förbättring skall Middlepoint erbjuda en proaktiv, flexibel och personlig serviceleverans som lämnar avtryck. Vi ska uppfylla, eller överträffa, förväntningarna från kunder, medarbetare och övriga intressenter, säkerställa följsamhet till krav från myndigheter och sträva efter att kontinuerligt utveckla vårt miljöarbete.

Våra högt ställda krav på miljöarbete och utveckling uppnår vi genom att:

 • Vi reser sparsamt. När vi reser inrikes till våra entreprenader i Göteborg- och Öresundsregionerna prioriteras alltid tåg till förmån för flyg. Vid resor inom Stockholm i tjänsten prioriteras alltid kommunala färdmedel
 • Genomföra kvalitativa noggranna onboardingprocesser där miljöaspekten är närvarande
 • Prioritera leverantörer som kan visa att de själva aktivt tar ett stort miljöansvar och/eller är miljöcertifierade
 • Säkerställa att lokalvården på kontoret, i största möjligaste mån, utförs med miljömärkta material och medel
 • Källsortera efter förmåga, hushålla med resurser och använda energi på ett ansvarsfullt sätt. Som anställd på Middlepoint skall man agera som ett gott föredöme avseende såväl inre som yttre miljö
 • Säkerställa att verksamheten uppfyller bindande krav gällande miljö
 • Ett nära samarbete arbeta för kunskapsspridning internt
 • Arbeta med ständiga förbättringar

Pontus Esbo, VD
Stockholm 29 oktober 2020